Wydawnictwo Wydział Medyczny

Hominis mens discendo alitur et cogitandoque
Nauka i myśl jest pożywieniem umysłu człowieka

Działalność wydawnicza rozpoczęła się wraz z powstaniem uczelni – Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 2005 roku imienia Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego).
Rocznie publikujemy ponad 30 tytułów. Są to przede wszystkim monografie, podręczniki, materiały pokonferencyjne, skrypty. Wydawnictwo prowadzi dwie serie: „Zeszyty Naukowe” oraz „Monografie”.
Wydajemy również czasopismo w języku polskim „Studia Kaliskie. Studia Calisiensia” (wspólnie z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk) oraz w języku angielskim –„ Journal of Health Inequalities”i „European Journal of Sciene and Research”.
O działalności i życiu uczelni informuje kwartalnik „Biuletyn Uczelniany”.

 • Prof. dr hab. Magdalena Pisarska Krawczyk – przewodnicząca,
 • prof. dr hab. Krzysztof Walczak – wiceprzewodniczący ,
 • dr Elżbieta Steczek Czerniawska – sekretarz,  
 • prof. zw dr inż. Jan Chajda – Wydział Politechniczny,
 • prof. dr hab. Lechosław Dworak – Wydział Rehabilitacji i Sportu,
 • prof. dr hab. Ireneusz Dziubek – Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych ,
 • dr Jadwiga Rzempowska – Wydział Medyczny

REGULAMIN WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU

§1

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (zwane dalej wydawnictwem) jest jednostką organizacyjną uczelni, działającą na podstawie § 29-31 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

§2

Wydawnictwo jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, zajmującą się edycją wszelkich form książki, stanowiącej dorobek naukowy, dydaktyczny, organizacyjny i marketingowy uczelni.

§3

Wydawnictwo posiada samodzielność pod względem podejmowania zadań merytorycznych, polegających na inspirowaniu edycji, ich autorskim i redakcyjnym przygotowaniu, druku, oprawie oraz dystrybucji, a także pod względem finansowym w granicach zakreślonych stosownym rozdziałem planu budżetowego uczelni.

§4

Do zadań merytorycznych wydawnictwa należy:

 • Edycja podręczników i skryptów.
 • Edycja wartościowych monografii (w tym wyróżnionych doktoratów pracowników uczelni oraz książek habilitacyjnych) w serii „Monografie”.
 • Edycja naukowego czasopisma uczelnianego w języku polskim (Studia Kaliskie – Studia Calisiensia serie A Zarządzanie; B Nauki Medyczne; C Nauki Techniczne; D Rehabilitacja i Sport; E Bibliologia i Informacja Naukowa – wspólnie z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk.
 • Edycja naukowych czasopism wydziałowych w języku angielskim.
 • Edycja serii „Zeszyty PWSZ”, zawierającej zbiory artykułów wielu autorów (m.in. plon konferencji).
 • Edycja druków promujących naukową działalność studentów.
 • Edycja „Biuletynu Uczelnianego”.
 • Edycja innych publikacji związanych z uczelnią (albumy, druki reklamowe, promocja szkoły).
 • Organizacja procesu wydawniczego (recenzje, redakcje – merytoryczna, językowa i techniczna, umowy autorskie, recenzyjne, redakcyjne i drukarskie).
 • Ekspedycja egzemplarza obowiązkowego, autorskiego i okazowego.
 • Dystrybucja wydawnictw własnych uczelni.

§5

Autor dostarcza tekst publikacji redaktorowi naczelnemu w 2 egzemplarzach w postaci wydruku oraz na nośniku elektronicznym ponosząc przy tym odpowiedzialność za jakość merytoryczną, stylistykę i poprawność gramatyczną oraz jakość techniczną materiału.

§6

Wszelkie prace o charakterze naukowym i dydaktycznym podlegają recenzji pracownika naukowego, posiadającego tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a w szczególnych przypadkach doktora. Recenzję zamawia redaktor naczelny wydawnictwa.

§7

Obowiązkiem autora jest uwzględnić krytyczne uwagi zawarte w recenzjach i przedstawić poprawioną wersję publikacji (tekst wydrukowany i na nośniku elektronicznym), a po przełamaniu materiału wykonać korektę autorską tekstu.

§8

Pracami wydawnictwa kieruje redaktor naczelny, odpowiedzialny za jakość merytoryczną i edytorską druków uczelni, zatrudniany i zwalniany przez rektora po zasięgnięciu opinii senatu.

§9

Do zadań redaktora naczelnego należy nadzór nad działaniem wydawnictwa, a w szczególności:

 • Podejmowanie inicjatyw wydawniczych korzystnych dla działalności i wizerunku uczelni.
 • Opracowywanie planów działań wydawniczych.
 • Zamawianie autorskich publikacji oraz ich wstępne kwalifikowanie do druku.
 • Podpisywanie umów autorskich, recenzyjnych i redaktorskich.
 • Kierowanie tekstów do recenzji wydawniczych.
 • Nadzór nad redakcją merytoryczną, językową oraz techniczną druków.
 • Zlecanie wykonania tłumaczeń oraz innych elementów aparatu pomocniczego druków.
 • Zatwierdzanie edycji do druku.
 • Nadzór nad drukiem i oprawą edycji.
 • Akceptacja dokumentów finansowo-księgowych, dotyczących kosztów przygotowania i druku edycji.
 • Nadzór nad reklamą i dystrybucją wydawnictw uczelni.

§10

Redaktor naczelny jest przełożonym pracowników redakcji.

§11

W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego wydawanych publikacji i koordynacji działalności wydawniczej rektor powołuje radę wydawniczą, stanowiącą organ doradczy i opiniodawczy rektora.

§12

W skład rady wydawniczej wchodzą z urzędu: rektor, prorektor do spraw badań naukowych i kontaktów zagranicznych oraz redaktor naczelny jako sekretarz, a także po jednym przedstawicielu dziekana z każdego wydziału.

§13

Radę wydawnicza powołuje rektor na okres trwania kadencji władz rektorskich. Rektor może odwołać członka rady w dowolnym czasie trwania kadencji.

§14

Zadaniem rady wydawniczej jest opiniowanie planu działań wydawniczych, opiniowanie spraw dotyczących kierunków działalności oraz rozwoju wydawnictwa oraz opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności wydawnictwa, składanych przez redaktora naczelnego.

§15

Rada wydawnicza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu.

§16

Działalność wydawnictwa finansowana jest w całości ze środków uczelni, określonych w rocznym planie finansowym. Przychody ze sprzedaży publikacji są przychodami uczelni.

 

Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wysyłkową książek.

Zamówienia:

Zamówienia można kierować na adres:

 • listownie

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Nowy Świat 4

62-800 Kalisz

 • pocztą elektroniczną: wydawnictwo@pwsz.kalisz.pl

Treść zamówienia:

W treści zamówienia należy podać:

 • dane zamawiającego (imię, nazwisko i adres osoby lub firmy, numer telefonu)
 • tytuł publikacji, autor, liczba egzemplarzy
 • sposób zapłaty (przelewem lub za zaliczeniem pocztowym).

Do ceny książek doliczamy koszty przesyłki. Zrealizowane zamówienia wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 5 dni roboczych. Przy zamówieniach przez instytucję prosimy o podanie numeru NIP.

Formy płatności:

Klienci indywidualni

 • przy odbiorze przesyłki (pobranie pocztowe)
 • płatność przelewem

Klienci instytucjonalni

 • płatność przelewem

Do każdej przesyłki dołączona będzie faktura VAT

Koszty wysyłki ponosi odbiorca.

Klient jest zobowiązany do zapłaty za przesyłkę w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe.

Termin dostarczenia przesyłki jest uzależniony od działania Poczty Polskiej.

Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie uczelni od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–15.00

Reklamacje
W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z wydawnictwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko (nazwę firmy), nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

Serdecznie zapraszamy!

 

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Nowy Świat 4

62-800 Kalisz

tel. 62 7679507; 664 170 179

wydawnictwo@pwsz.kalisz.pl

sekretariat_wyd@pwsz.kalisz.pl

Dla autorów

Informacje dla autorów
 1. Autor dostarcza tekst publikacji redaktorowi naczelnemu w 2 egzemplarzach w postaci wydruku oraz na nośniku elektronicznym ponosząc przy tym odpowiedzialność za jakość merytoryczną, stylistykę i poprawność gramatyczną oraz jakość techniczną materiału.
 1. Układ materiałów w publikacji składanej do wydawnictwa:
 • strona tytułowa,
 • spis treści,
 • wykazy skrótów i oznaczeń,
 • wstęp/przedmowa,
 • tekst główny z przypisami,
 • aneksy,
 • bibliografia,
 • słowniki terminów,
 • indeksy (jeśli mają być wykonywane),
 • wykazy ilustracji, tabel, itp.
 1. Notki informacyjne

Autor (razem z maszynopisem) powinien dostarczyć:

 • informację o książce (streszczenie) o objętości ok. trzech akapitów,
 • krótką notatkę o sobie,

tekst będzie przeznaczony do wykorzystania na okładce. Może to być tekst autorski lub wybrany fragment recenzji (ze zgodą recenzenta na jej opublikowanie i ewentualne wprowadzenie korekty), podkreślający atrakcyjność książki.

 • informację do katalogu wydawniczego, przedstawiającą tematykę pracy, układ treści, atuty książki,
 • słowa kluczowe,
 • krótką notki o książce w języku angielskim.
Zasady przygotowania tekstu

TEKST

 • papier formatu A4,
 • plik tekstowy w formacie Word 97 lub wyższy,
 • czcionka 12 punktów Times New Roman,
 • w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów,
 • interlinia 1,5 wiersza,
 • lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm,
 • druk jednostronny,
 • przypisy tekstowe i bibliograficzne, cytaty (jeśli wyróżnione w tekście) – czcionka 10 punktów,
 • streszczenia polsko i anglojęzyczne – czcionka 10 punktów,
 • nazwiska i dane autorów – czcionka 11 punktów,
 • ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja).

ILUSTRACJE

 • ryciny, fotografie przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy (podpisy pod ilustracjami – czcionka 10 punktów,
 • każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku

z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze)

i wydruku w tekście lub na osobnej stronie,

 • fotografie – pliki *tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu,
 • wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji).

OPISY BIBLIOGRAFICZNE

 • opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu (przykłady zapisu jak w instrukcji poniżej).
Obowiązki autora po otrzymaniu recenzji
 1. Obowiązkiem autora jest uwzględnić krytyczne uwagi zawarte w recenzjach i przedstawić poprawioną wersję publikacji (tekst wydrukowany i na nośniku elektronicznym),
 1. Po przełamaniu materiału autor zobowiązany jest wykonać korektę autorską tekstu.
 2. Autor otrzyma publikację do korekty autorskiej. Tekst będzie poprawiony i złamany do formatu, w wersji zbliżonej do ostatecznej. Zmiany w wersji składanej do druku mogą wynikać z wprowadzania  poprawek wyznaczonych podczas korekty.
 1. W czasie korekty autorskiej można wnieść wyłącznie poprawki powstałe z winy wydawnictwa oraz poprawić istotne błędy merytoryczne. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się też pojedyncze, drobne poprawki autora. Ingerencje autorskie nie mogą jednak naruszyć układu tekstu.
 1. Większych zmian podczas korekty autorskiej wydawnictwo nie dopuszcza i nie zostaną one wprowadzone do tekstu.
 1. Autor zatwierdza publikację do druku (tekst i okładkę).
Informacje dla redaktora Naukowego prac zbiorowych
 1. Redaktor naukowy tomu przekazuje szczegółową instrukcję dla autorów, w której   określa układ artykułu i jego elementy składowe.
 1. Redaktor naukowy weryfikuje teksty pod względem merytorycznym (m.in. terminologia, pisownia nazwisk, bibliografia). Artykuły powinny zawierać takie same elementy składowe o jednorodnym układzie i nazewnictwie (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów, aneksów i streszczeń).
 2. Redaktor naukowy przekazuje do wydawnictwa skompletowany tom z ostatecznym spisem treści i streszczenia obcojęzyczne do każdego artykułu (całość w postaci wydruku i odpowiadającej wydrukowi wersji elektronicznej).
 3. Redaktor naukowy przygotowuje notki informacyjne o książce.
 4. Podczas procesu wydawniczego redaktor jest pośrednikiem między autorami artykułów a wydawnictwem, rozstrzyga wszystkie wątpliwości i udziela odpowiedzi na pytania związane z publikacją.

Uwaga

Każdy autor do swojego artykułu dołącza wypełnione oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do publikacji.

Instrukcja
 • przypis prosty
 1. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 25.
 • przypis pracy pod redakcją

Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, pod red. D. Kuźminy, Warszawa 2007, s. 99.

 • przypis do artykułu w pracy zbiorowej pod redakcją
 1. S. Czarnik, Instytucje wydawnicze w okresie przemian politycznych, ekonomicznych i kulturalnych (1975-1995). W: Sporne sprawy polskiej kultury współczesnej, pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej, Warszawa 1998, s. 110.
 • przypisy do artykułu z czasopisma
 1. Zmroczek, Ruch wydawniczy w Polsce po r. 1945, „Zeszyty Historyczne” 1992, nr 100, s. 218-219.
 • polska nomenklatura powoływania się na tą samą, co wyżej pozycję

tamże, s. 22.

 • polska nomenklatura powoływania się na dzieło już wcześniej cytowane
 1. Rybakowski, dz.cyt., s. 270.
 • cytowanie ze stron internetowych
 1. Bednarz, Promocja firm na portalach społecznościowych, [online], [dostęp: 14.03.2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.firma.7finanse.pl/n/PromocjaFirmNaPortalachSpolecznosciowych_2010-07-15.html

Uwaga

Przypisy należy umieszczać u dołu strony, a nie na końcu rozdziału.

 

Treść | Menu | Przyciski dostępu