KLAUZULA INFORMACYJNA

dla użytkowników Biblioteki Uczelnianej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
  Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z siedzibą przy ulicy Nowy Świat 4,
  62-800 Kalisz;
 2. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
  w Kaliszu
  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 62 76 79 518 lub adresem e-mail: iod@pwsz.kalisz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki oraz wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z:

– ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2018, poz. 574);

 – ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2018, poz. 574);

 – ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.);- ustawy z dnia z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2018 poz. 997);

– rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008r. w sprawie sposobu ewidencji mate rialów bibliotecznych (Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283).

 1.  Podstawę przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.), a 21 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 574) oraz art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.), jeżeli znajduje zastosowanie.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług
  i zasobów biblioteki.
 3. Podanie przez Panią/Pana adresu poczty elektronicznej lub/i numeru telefonu w celu usprawnienia kontaktów z biblioteką jest dobrowolne, a niepodanie tych danych w żaden sposób nie wpłynie na możliwość korzystania z usług i zasobów biblioteki.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania praw
  i obowiązków Uczelni wynikających ze świadczonych na Państwa rzecz usług, nie dłużej jednak niż 6 lat od dnia zaprzestania korzystania z biblioteki.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Treść | Menu | Przyciski dostępu