Archiwum

Archiwum Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu zostało powołane zarządzeniem Rektora prof. dr hab. Czesława Glinkowskiego z dnia 29 grudnia 2003 r.  na podstawie art. 38 ust. 3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych. Normatywem wewnętrznym regulującym funkcjonowanie Archiwum Uczelnianego była Instrukcja Kancelaryjna (zał.1), Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (zał.2) oraz Instrukcja Archiwalna (zał.3).

W miarę upływu lat  wydano kolejne zarządzenia regulujące pracę kancelaryjną i funkcjonowanie archiwum. W dniu 17 kwietnia 2014 r.  Rektor prof. zw. dr inż. Jan Chajda, wprowadził nową instrukcję kancelaryjną, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67), która funkcjonuje do dzisiaj.

Archiwum Uczelniane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzi działalność archiwalną i informacyjną. Gromadzi, przechowuje i zabezpiecza przejętą dokumentację, prowadzi ewidencję, brakuje dokumentację niearchiwalną  i udostępnia materiały archiwalne wytworzone przez uczelnię.

Dokumentacja aktowa umieszczona zostaje w pomieszczeniu magazynowym, dostosowanym do właściwego przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji, w kompleksie budynków przy ul. Poznańskiej. Lokal archiwum składa się z magazynu oraz pokoju biurowego. Pomieszczenie magazynowe wyposażone zostały w regały przesuwne, które ze względu na maksymalne wykorzystanie przestrzeni, stanowią doskonałe rozwiązanie.

Spośród bieżącej dokumentacji życia uczelni, od pierwszych lat istnienia archiwum, aż po dzień dzisiejszy najważniejszymi materiałami przekazywanymi do jednostki są akta osobowe studentów. W ostatnich latach archiwum powiększyło znacznie swój zasób. Obecnie na powierzchni ok. 61 m. kw. zgromadzonych jest ponad 243,4 m.b. akt.

GODZINY OTWARCIA ARCHIWUM
PN.- PT. 08.00 – 16.00

Archiwum nie wydaje zaświadczeń oraz dyplomów ukończenia studiów i świadectw
W celu uzyskania stosownych dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Uczelni ul. Nowy Świat 4 pismo skierowane do Rektora PWSZ.
Dokumenty wydawane są w Dziale Nauczania na wydziale ukończenia (podjęcia) studiów.

ZASADY KORZYSTANIA
1. Ze zbiorów Archiwum Uczelnianego mają prawo korzystać dla celów służbowych pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.
2. Z materiałów archiwalnych dla potrzeb naukowo-badawczych mogą korzystać upoważnione osoby, na podstawie zaświadczenia z uczelni lub innej placówki naukowej.
3. Archiwum nie udostępnia prac dyplomowych.
4. Korzystanie z Archiwum odbywa się wyłącznie w obecności archiwisty.

ADRES
ul. Poznańska 201-205 (Kampus PWSZ, budynek przy Portierni)

ARCHIWISTA – mgr Agnieszka Woźniak
tel. (62) 76 79 667

Treść | Menu | Przyciski dostępu