Szkolenia

KURS PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE
Studia stacjonarne

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

 

I. Zarządzanie

dnia 10.12.18 – godz.11.45-13.15 gr 2

dnia 10.12.18 – godz.13.30-15.00 gr 3

dnia 11.12.18 – godz.11.45-13.15 gr 1

MIEJSCE ZALICZENIA TESTU – CZYTELNIA GŁÓWNA ul. Nowy Świat 4A

KURS PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE
Studia niestacjonarne

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

 

I. Bezpieczeństwo wewnętrzne
08.12.18 godz. 11.00-12.30 – jedna grupa ćw.

II. Zarządzanie
24.11.18 godz. 11.20-12.50 grupa ćw. 2

15.12.18 godz. 9.40-11.10 grupa ćw. 1

15.12.18 godz. 11.20-12.50 grupa ćw. 3

MIEJSCE ZALICZENIA TESTU – CZYTELNIA GŁÓWNA ul. Nowy Świat 4A

 

KURSY I SZKOLENIA
KURS PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

1. Kurs PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych.

2. Jeżeli student odbył taki kurs na innym wydziale naszej uczelni, to istnieje możliwość przepisania zaliczenia zgodnie z poprzednim wpisem.

3. Założeniem kursu jest zapoznanie studenta z zasadami korzystania ze zbiorów biblioteki oraz przygotowanie do szybkiego i trafnego wyszukiwania literatury, czasopism, informacji bibliograficznej, informacji patentowej, a także korzystania z baz danych.

4. Materiały do zaliczenia kursu znajdują się:
na platformie m-Academia,
w części: NAWIGACJA,
zakładka – Kursy, a następnie – Organizacyjne.

5. Logować się na platformie m-Academia, znajdującej się na stronie uczelni www.pwsz.kalisz.pl, w zakładce Biblioteka Uczelniana lub
w części „Dla studenta”, należy wg wzoru:
Login: nr PESEL
Hasło: jak do USOSWeb jako użytkownik CAS

6. Zaliczenie testu odbywa się on-line przy komputerze uczelnianym
w obowiązkowym terminie wyznaczonym przez Dział Nauczania
dla poszczególnych grup ćwiczeniowych.

7. System pozwala na zaliczenie testu on-line tylko po zapoznaniu się
z materiałami.

8. Miejsce zaliczania:

• Studenci Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych – Czytelnia Główna, ul. Nowy Świat 4a

• Studenci Wydziału Politechnicznego , Czytelnia Wydziału Politechnicznego, ul. Poznańska 201-205

• Studenci Wydziału Medycznego oraz Rehabilitacji i Sportu – Czytelnia Wydziału Medycznego oraz Rehabilitacji i Sportu, ul. Kaszubska 13

9. Test składa się z 10 pytań wybieranych losowo. Do zaliczenia potrzebne jest minimum 6 punktów (60%) czyli udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 6 pytań.

10. Po zaliczeniu testu, starości grup są zobowiązani do odbioru w poszczególnych czytelniach, w których odbywały się zaliczenia, kart z wpisami dla całej grupy.

11. Studenci, którzy nie przystąpili do testu w wyznaczonych terminach, mogą zgłaszać się indywidualnie do swoich czytelni wydziałowych.

12. Zaliczenie testu w formie on-line jest możliwe dwukrotnie, jednak nie prędzej jak po 48 godzinach od pierwszego podejścia.

13. Jeżeli test nie został zaliczony dwukrotnie on-line wówczas w formie rozmowy odbywa się egzamin w czytelni danego wydziału biblioteki.

14. Termin zaliczenia testu i odbioru kart z wpisem trwa do końca semestru zimowego.

Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest możliwe przed zaliczeniem PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO

Treść | Menu | Przyciski dostępu